Posts

March 28: Happy Birthday, Frank Lovejoy

March 28, 1912: Frank Lovejoy is Born, today is his 101st Birthday!

January 17: Happy Birthday, Betty White